Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  45.§  (1)  bekezdése  értelmében  Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a  gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló  20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  21.  §-a  értelmében  a  tankötelezettség  megkezdésének feltétele,  hogy  a  gyermek  értelmi,  lelki,  szociális  és  testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

Az Nkt. 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az  iskolai  felvétellel  kapcsolatban  meghozott  döntés  ellen,  annak  közlésétől  számított  tizenöt  napon  belül  –  a  döntéshozó intézményhez  benyújtott,  de  az  intézmény  fenntartójának  címzett kérelemmel  –  a  szülő  eljárást  indíthat  jogszabálysértésre,  az intézmény belső szabályzatának megsértésére, illetve érdeksérelemre való hivatkozással.

Mit kell tudni a 2022/2023-as tanévre történő beíratásról?

A 2022/2023-as tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére az alábbiak szerint kerül sor:

 1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2022. április 21. és 22. (8-19 óra között)
 2. A  felvételi kérelem benyújtható az KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)  keresztül is.  A KRÉTA  rendszer működéséről  és a beiskolázás részleteiről  az iskolák honlapjain találhatnak  tájékoztatást.  Elektronikus formában benyújtott  felvételi  kérelem esetében  a beiratkozáshoz szükséges  dokumentumok  eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges. 
 3. Fontos, hogy az  általános iskolai beiratkozáshoz szükséges  dokumentumokat, nyomtatványokat  mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában)  közösen  gyakorolják  jogaikat  akkor  is,  ha  a  szülői  felügyeletet  a  szülők  megállapodása  vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 4. Ha  a  szülőknek  nincs  ettől  eltérő  szándéka,  a  kötelező  felvételt  biztosító  körzetes  iskola  a  gyermeket  hivatalból felveszi.  A  szülők,  gondviselők  a  beiratkozó  gyermek  körzetes iskoláját  az  alábbi  keresőfelületen  –  vagy  a  Közép-Pesti Tankerületi Központ honlapján (http://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagokkozpest) – találják meg: 

  https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index
   

 5. Az  adott  évben  tanköteles  korba  lépő  sajátos  nevelési  igényű  gyermeket  a  szakértői  véleményben  kijelölt  iskola hivatalból felveszi.  
 6. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt –  ha a felvételi követelményeknek megfelel –  a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
 7. Magyar  állampolgár  engedély  nélkül  folytathat  tanulmányokat  külföldön  és  tankötelezettségét  külföldi  nevelési-oktatási intézményben  is  teljesítheti.  A  tanköteles tanuló tanulmányainak  külföldön  történő  folytatását  –  a  tanköteles  gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar, kiskorú állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint  a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A  feltételek  meglétét  a  tanuló  nevelési-oktatási  intézménybe  történő  felvételénél  igazolni  kell.  A  Magyarországon  tartózkodó  nem magyar  állampolgár,  ha  megfelel  a  fenti  feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást  a  tankötelezettség  fennállása,  továbbá  a  18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő,  aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

dr. Házlinger György
tankerületi igazgató